این بخش توسط گروه گرافیکی سوروسات انجام شده و لوگو تایپ نام کودک جهت درج روی استند ها، بنر ها به صورت گرافیکی تهیه خواهد شد.