در این جا می توانید نام فرزندتان را به صورت نئون در آورده تا با نصب در مراسم بدرخشد، شما می توانید پس از مراسم نیز از این اسم نئون در خانه و اتاق استفاده نمائید.