تم بزرگسال و … :
1- بارسلونا:
بیشتر پسر ها عاشق فوتبالن و خیلی هاشون طرفدار تیم بارسلونا. این تم رو برای تولدشون اجرا و اونها رو خوشحال کنید.
2- سیبیل:
یه تمی که جذابیت زیادی داره تا همه رو با سبیل ببینی و بفهمی که چه شکلی می شن.
3-